Wilhelmus

Melodie

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment

Lijdt u mijn Ondersaten
Die oprecht zijn van aert
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach

Lijf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont
Mijn Broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont
Graef Adolf is ghebleven
In Vrieslandt in den Slach
Zijn Siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht
Als een Helt sonder vreesen
Mijn Edel bloet ghewaecht

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt
Die Tyranny verdrijven
Die my mijn hert doorwondt

Van al die my beswaren
End mijn Vervolghers zijn
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uut ander noot
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot

Nae tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet
Dan datmen siet verarmen
Des Conincks Landen goet
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht
Vanden Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat Velt

Soo het den wille des Heeren
Op die tijt had gheweest
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert
Diemen altijt moet loven
En heeftet niet begheert

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet
Stantvastlich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront
Dat hy mijn saeck wil reden
Mijn onschult doen bekant

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot
U Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt
Tot Godt wilt u begheven
Sijn heylsaem Woort neemt aen
Als vrome Christen leven
Tsal hier haest zijn ghedaan

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht
Dan dat ick Godt den Heere
Der Hoochster Majesteyt
Heb moeten obedieren
Inder gherechticheyt

Zie ook: De Wilhelmus Site

http://www.graphicgarden.com/